FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zaterdag 9 maart 2013

Aftrekken mag

Posten over het hoofd zien of ten onrechte opvoeren kan voor onaangename verrassingen zorgen. In het eerste geval betaal je te veel belasting; in het tweede geval riskeer je een naheffing en eventuele boete. Welke aftrekposten mag je opvoeren bij giften, kinderopvang en een erfenis?

Veel kosten voor kinderen zijn aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang of ouderschapsverlof. Verder maak je bij een erfenis of schenking aanspraak op een vrijstellingen. Z24 zet de aftrekposten voor familiezaken op een rij, van alimentatie tot schenkingen en van erfenissen tot giften.

Alimentatie
Ben je gescheiden of uit elkaar gegaan, dan mag je de kosten voor partneralimentatie aftrekken. Het is daarbij niet van belang of de regeling via de rechter of langs informele weg tot stand is gekomen. In bepaalde situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-echtgenoot aftrekbaar. Advocaat en -proceskosten om de alimentatie te verlagen of om de alimentatieverplichting teniet te doen, mag je niet aftrekken. Dit geldt ook voor alimentatie die je voor je kinderen betaalt.

Woonde je ex-partner afgelopen jaar in het huis waarvan jij (mede)eigenaar was, dan mag je ook het eigenwoningforfait (een woonbelasting) als alimentatie aftrekken.

Zijn jullie al langer dan twee jaar uit elkaar en ben je nog steeds mede-eigenaar van het huis? Dan moet je de waarde van jouw deel van de woning en de bijbehorende schuld aangeven in Box 3 (sparen en beleggen). In dat geval is toch een deel van het bedrag van het eigenwoningforfait als alimentatie aftrekbaar.

Uitgaven aan kinderen
Moest je vorig jaar de zorg opnemen voor een kind jonger dan 21 jaar dat niet in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien en werd voor jouw zoon of dochter geen studiefinanciering of kinderbijslag uitgekeerd? Dan kun je een vast bedrag voor levensonderhoud aftrekken, dat uiteen loopt van 295 tot 1.065 euro. Hoeveel je mag aftrekken is afhankelijk van de gemaakte kosten en de leeftijd van je kind.

Deze aftrekpost geldt per kwartaal: als je aan het begin van een bepaald kwartaal aan de gestelde voorwaarden hebt voldaan, mag je over dat kwartaal een vast bedrag aftrekken.

Aan deze aftrekpost kleven wel strikte voorwaarden. Zo moeten jij en eventueel je fiscaal partner in het betreffende kwartaal minimaal 408 euro aan je kind hebben uitgegeven. Uitgaven voor luxe zaken als een auto of het spekken van de spaarrekening vallen daar buiten. Dit geldt ook voor aftrekbare specifieke zorgkosten.

Kinderopvang
Wie zijn kind laat opvangen door een kinderdagverblijf of geregistreerde gastouder, heeft recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van dit bedrag hangt onder andere af van je inkomen, het aantal kinderen dat opvang geniet en de uurprijs. Ook het aantal uren dat de ouder met de minste uren heeft gewerkt is van belang. Je krijgt bij opvang van kinderen tot en met vier jaar recht op een toeslag voor 140 procent van de werkuren van deze ouder. Voor buitenschoolse opvang kun je 70 procent van de uren declareren.

Voor de uurprijs geldt wel een maximum. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan bedraagt de maximale uurprijs waarover je een tegemoetkoming krijgt 6,36 euro. Voor buitenschoolse opvang ligt de grens op 5,93 euro en voor gastouderopvang op 5,09 euro.

Opvang door een au pair valt buiten de kinderopvangtoeslag: deze kosten moet je volledig zelf betalen. Dit geldt ook voor kosten voor de peuterspeelzaal, tussenschoolse opvang en opvang door familie of vrienden.

Kindgebonden budget
Wie minderjarige kinderen heeft en een niet te hoog inkomen heeft, krijgt een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg voor de kinderen: het kindgebonden budget. De inkomensgrens hangt af van het aantal kinderen.
Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Naast een algemene heffingskorting bestaan er nog meer varianten. Denk bijvoorbeeld aan de arbeidskorting voor werkenden, waarvan de hoogte afhangt van je leeftijd en de hoogte van je inkomen. Of aan een inkomensafhankelijke combinatiekorting voor ouders.

Doorwerkbonus
Een andere heffingskorting is de doorwerkbonus, voor werkenden die in of vóór 1950 zijn geboren. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van je leeftijd en inkomen.
Ouderschapsverlofkorting

Wie in 2012 ouderschapsverlof heeft opgenomen, kan onder voorwaarden ouderschapsverlofkorting krijgen. Voor de berekening van de hoogte moet je het aantal opgenomen verlofuren vermenigvuldigen met 4,18 euro. Het kortingsbedrag is maximaal je belastbaar loon dat je voor je verlof verdiende minus het belastbaar loon in 2012.

Levensloopverlofkorting
Wie geld heeft opgenomen van de levensloopregeling voor onbetaald verlof heeft recht op levensloopverlofkorting. De maximale korting is 205 euro vermenigvuldigd met het aantal kalenderjaren waarin je hebt gespaard. Heb je eerder ook al levensloopverlofkorting gehad, dan moet je de maximale korting van 2012 verminderen met de korting die je destijds ontving.

Schenken
Je mocht over 2012 aan je (pleeg)kind 5.030 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag geldt per kind. Schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld.

Aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar mocht je eenmalig maximaal 24.144 euro belastingvrij schenken. Dit bedrag kon worden verhoogd tot 50.300 euro als jouw kind de schenking besteedt aan de eigen woning of om een heel dure studie van te bekostigen. Voor deze schenking moet wel een notariële akte zijn opgemaakt.

Voor overige schenkingen (dus niet van ouder naar kind) geldt over 2012 een algemene vrijstelling van 2.012 euro per schenker.

Giften
Met een schenking aan een goed doel maak je niet alleen een ander blij, maar ook jezelf. Donaties zijn namelijk fiscaal aftrekbaar van je inkomen in Box 1, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en je in ruil voor je gift geen tegenprestatie hebt ontvangen.

Alleen giften die hoger zijn dan één procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro zijn aftrekbaar. De bovengrens ligt op tien procent van je belastbaar inkomen: bedragen hierboven zijn niet aftrekbaar.

De genoemde drempel geldt niet voor elke donatie afzonderlijk. Je mag alle giften aan goede doelen bij elkaar optellen. Ook niet-gedeclareerde kosten die je als vrijwilliger voor het goede doel hebt gemaakt mag je meetellen als gift.

Overstijgen jouw giften het maximum van tien procent van je belastbaar inkomen? Dan kun je een schenking via een notariële akte overwegen. Je belooft dan zwart op wit dat je minimaal vijf jaar achtereen een bedrag schenkt en kunt dan het volledige bedrag aftrekken (dus geen drempel of plafond); evenals de rekening van de notaris.

Erven
Heb je een erfenis ontvangen, dan heb je recht op een vrijstelling. Voor gehuwden, geregistreerd partners of samenwonende stellen bedraagt deze 603.600 euro, over 2012. Kinderen en kleinkinderen worden voor 19.114 euro vrijgesteld en ouders voor 45.270 euro. Voor overige erfgenamen, zoals vrienden, broers of zussen bedraagt de vrijstelling 2.012 euro. Over het bedrag daarboven betaal je belasting.

Sinds 2012 hoef je bij het vaststellen van de erfbelasting over een woning niet per se uit te gaan van de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Je mag ook de WOZ-waarde van het kalenderjaar na het overlijden van de erflater als basis nemen. Bij markt met dalende huizenprijzen kan dit behoorlijk wat erfbelasting schelen.[Z24]

0 reacties :

Een reactie posten