FOKSUK
WEER
CHESS
PUZZLE
GAMES

zondag 10 maart 2013

Zo bespaar je op je woning

Wie slim gebruik maakt van de fiscale aftrekposten, kan veel geld uitsparen. Maar de aangifte kent ook een aantal venijnige regeltjes, zoals de bijleenregeling. Welke posten mag je aftrekken? Wie een huis koopt, wordt geconfronteerd met een woud aan fiscale regelingen. Aan de ene kant moet je extra belasting betalen (overdrachtsbelasting en eigenwoningforfait), maar aan de andere kant brengt een eigen woning ook fiscale voordelen met zich mee, zoals de hypotheekrenteaftrek. Welke kosten mag je aftrekken?

Eigen woningforfait
Je moet voor je huis een bedrag bij je inkomen tellen: het eigenwoningforfait. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Voor de meeste woningen gaat het om 0,6 procent.

Hypotheekrente
Als het eigenwoningforfait is bepaald, mag je het saldo van deze inkomsten en aftrekposten (onder andere de hypotheekrente) van de eigen woning gebruiken om je belastbare inkomen in box I te drukken - mits de som van de aftrekposten hoger is dan het woningforfait.

Overige kosten voor lening
Naast de hypotheekrente zijn ook kosten aftrekbaar die je hebt gemaakt om de hypotheeklening te verkrijgen, zoals de taxatie van je huis, notariskosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie, eventueel betaalde boeterente, betaalde bouwrente na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie.

De notariskosten voor de koopakte daarentegen zijn níet aftrekbaar, want die hebben met de financiering van het huis niets te maken. Datzelfde geldt ook voor bemiddelingskosten voor de aankoop van je huis, zoals de makelaarsprovisie.

Ook betaalde overdrachtsbelasting en rekeningen voor onderhoud en een eventuele verbouwing mag je niet aftrekken.

Als je een deel van de lening voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een auto, zijn de rente en kosten over dat bedrag evenmin niet aftrekbaar.

Ook premies voor een kapitaalverzekering eigen woning, stortingen op een spaarrekening eigen woning en premies voor je opstalverzekering vallen erbuiten.

Je mag maximaal dertig jaar rente aftrekken. Voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2001, is deze termijn ingegaan in 2001.

Sinds 1 januari 2013 mag de hypotheekrente alleen nog worden afgetrokken bij hypotheken die annuïtair aflossen. Had je in 2012 al een hypotheek lopen, dan blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar, ook als de lening niet wordt afgelost.

Verbouwingen
Verbouwingen stuiten geregeld op misverstanden. De dakkapel die je uit eigen zak betaalt is niet aftrekbaar. Sluit je hiervoor een lening af, dan is de rente hierover wél aftrekbaar tot zes maanden nadat je de lening hebt gesloten. Daarna geldt het restant van de lening als een schuld in box 3.

Als de lening voor het onderhoud of de verbouwing op een aparte rekening staat - een verbouwingsdepot - mag je de rente en financieringskosten voor het depot maximaal twee jaar aftrekken. Deze termijn loopt vanaf het moment dat je de lening hebt afgesloten. Let wel op: dit geldt alleen voor de periode waarin het onderhoud of de verbouwing plaatsvindt. Eindigen de werkzaamheden eerder, dan moet je het restant doorsluizen naar box 3. Op het moment dat je de lening gebruikt voor onderhoud of verbouwing, is de rente over dat deel van de lening wel weer aftrekbaar.

Boeterente
Wie zijn hypotheek wil laten oversluiten om een lagere rente te krijgen, wordt vrijwel altijd geconfronteerd met een boeterente. Ook deze kun je meestal als aftrekpost opvoeren. Financier je deze mee in je hypotheek, dan is de rente over dit bedrag níet aftrekbaar.

Erfpacht
Periodieke betalingen voor erfpacht zijn aftrekbaar. De afkoopsom voor de periodieke betalingen voor erfpacht is dat niet. Maar als je de rechten van erfpacht afkoopt, is de rente over de lening die je afsluit om de afkoopsom te financieren, meestal wel aftrekbaar.

Bijleenregeling
Een venijnige fiscale regeling is de zogeheten bijleenregeling. Wie zijn huis verkoopt en binnen drie jaar een nieuwe woning aanschaft, is verplicht om de eventuele overwaarde die bij de verkoop van het oude huis vrijkomt te investeren in de volgende koopwoning.

Doe je dat niet, dan is over het leenbedrag ter grootte van die overwaarde geen hypotheekrenteaftrek mogelijk. Dat deel van de lening valt dan in box 3.

Tijdelijke verhuur
Soms is het lastig na een verhuizing de oude woning te verkopen. Je huis tijdelijk verhuren kan dan een interessante tussenoplossing zijn. De woning komt dan terecht in box 3. Dit betekent dat je de hypotheekrente dan niet meer mag aftrekken. Maar je hoeft de inkomsten uit de tijdelijke verhuur ook niet op te geven. Na afloop van de verhuurperiode komt de woning weer in box 1 terecht en is de hypotheekrente weer aftrekbaar. Deze regeling geldt tot drie jaar na afloop van het vertrek uit je oude woning.

Werd je woning al voor 1 januari 2010 tijdelijk werd verhuurd, dan geldt een overgangsregeling.

Tijdelijk uitgezonden
Het kan gebeuren dat je door je baas tijdelijk naar het buitenland wordt uitgezonden. Als je je huis in Nederland aanhoudt en niet verhuurt, mag je onder voorwaarden toch de hypotheekrente aftrekken.

Leeg huis
Raak je bij een verhuizing je oude huis aan de straatstenen niet kwijt? Dan mag je dat jaar plus maximaal drie jaar daarna de hypotheekrente op beide woningen aftrekken. Voorwaarde is wel dat je woning niet verhuurd is en dat deze daadwerkelijk in de etalage staat. Is de woning na drie jaar nog niet verkocht, dan mag je de hypotheekrente niet meer aftrekken en moet je het huis en de schuld aangeven in box 3 (sparen en beleggen).

De hypotheekrenteaftrek geldt ook als je een nieuw huis hebt gekocht dat afgelopen jaar tijdelijk leeg stond (bijvoorbeeld vanwege een verbouwing), of nog in aanbouw was. Het is wel de bedoeling dat je er binnen drie jaar na aankoop gaat wonen. Neem je pas later je intrek in het nieuwe huis, dan geldt hetzelfde regime als bij een vakantiehuisje. De woning en bijbehorende schuld vallen dan in box 3.

Kapitaalverzekering eigen woning
Veel huizenbezitters hebben een spaar- leven- of beleggingshypotheek afgesloten voor de financiering van hun huis. Zij betalen premies voor een kapitaalverzekering, waarmee zij na afloop de hypotheek aflossen. Deze verzekering valt onder box 1. Dat betekent dat je tijdens de looptijd geen belasting hoeft te betalen over het opgebouwde bedrag en de ontvangen rente. De betaalde rente mag je aftrekken.

Je verzekering moet wel zijn afgesloten bij een levensverzekeraar en zijn bedoeld om je huis mee af te lossen. Ook moet je volgens de polis minimaal vijftien jaar premie betalen. Voldoet je verzekering niet aan deze voorwaarden, dan valt deze in box 3 en is de rente dus niet langer aftrekbaar.

Op het moment van aflossing geldt voor kapitaalverzekeringen eigen woning een vrijstelling: over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen. De vrijstelling bedraagt maximaal 154.000 euro per verzekerde en is nooit hoger dan de woningschuld. Heb je minder dan twintig jaar premie betaald, dan is de vrijstelling aanzienlijk lager: maximaal 34.900 per persoon. Bij vroegtijdig overlijden wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Banksparen
Je kunt ook via een geblokkeerde spaarrekening bij een bank het hypotheekbedrag bijeen sprokkelen: banksparen. Hiervoor geldt een vergelijkbaar regime als bij de kapitaalverzekering eigen woning. Ook aan deze fiscale vrijstellingen zijn voorwaarden verbonden.

Schenking door ouders
Hebben je ouders een handje geholpen bij de financiering van je woning en daarbij gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting? Dan moet je het geschonken bedrag in mindering brengen op de maximale eigenwoningschuld. Bij een schenking van 30.000 euro voor een woning van 200.000 euro mag je dus maximaal over 170.000 euro de rente aftrekken in box 1.

Uit elkaar
Als jij en je (fiscaal) partner uit elkaar gaan, neemt ieder zijn eigen deel van de eigenwoningreserve mee. Waren jullie getrouwd in gemeenschap van goederen, dan krijgt ieder de helft.

Blijf jij in het huis achter en koop je je ex-partner uit, dan ontstaat dezelfde situatie als bij de aankoop van een eigen woning. Is jouw ex-partner in jullie oude woning achtergebleven? Dan mag je nog maximaal twee jaar na jouw vertrek de door jou betaalde hypotheekrente aftrekken.

Betaalde jij alle rente, terwijl de woning maar voor de helft op jouw naam stond, dan mag je de helft van het rentebedrag op de normale manier aftrekken en het restant aftrekken als alimentatie. Je moet ook jouw deel van het eigenwoningforfait aangeven, maar dit kun je vervolgens aftrekken als alimentatie. [Z24]

0 reacties :

Een reactie posten